Bioenergi och gröna material

Omställningen till en biobaserad ekonomi kräver innovation för att utveckla hållbara produktionssystem. Inom fokusområdet är vi intresserade av projekt som syftar till att utnyttja potentialen i jordbruket, samtidigt som de gör nytta på vägen mot ett biobaserat samhälle. Inom Lantmännen hanterar vi i första hand spannmål men även andra grödor, exempelvis raps, ärtor och bönor.

Texten uppdaterdes den 27 augusti 2018.

Bioenergi och framtidens bioraffinaderier

Lantmännen producerar bland annat bioetanol, ett förnybart drivmedel där spannmål ursprungligen varit hela råvarubasen, men andra råvaror efterfrågas idag. Det skulle kunna vara andra socker/stärkelseinnehållande lösningar eller cellulosaråvaror så som vall och halm.

Projekt med ursprung i jordbruket för att ta fram miljösmarta gröna energi- och bränslekomponenter är ett annat prioriterat område. Här letar vi ständigt efter förnyelsebara komponenter som kan ersätta de mineralolje-baserade komponenterna som används idag i exempelvis alkylatbensin. I nuläget är det viktigt att dessa komponenter inte innehåller syre pga gällande lagstiftning. Vårt mål är att skapa en projektportfölj som syftar till att långsiktigt utveckla såväl befintliga som nya energiprodukter, användning av nya råvaror, produktionsprocesser och användningsområden. Hållbar energi för alla, FN:s hållbarhetsmål nr 7, är identifierat som ett affärskritiskt mål av Lantmännen.

Gröna material och biokemikalier

Vi tror att våra råvaror har stor potential vid utveckling av nya gröna material och biokemikalier, så som förpackningsmaterial, bindemedel, oljor, sågkedjeolja, bränslekomponenter etc. Sidoströmmar från kvarnindustrin, så som vetekli och havreskal, är dominerande råvaror i de materielprojekt vi engagerat oss i hittills. Detta är naturligt eftersom de är väldefinierade, faller koncentrerat och ofta är lågt värderade, men vi är inte begränsade till dessa råvaror utan ser gärna andra utgångsmaterial från olika sidoströmmar. Exempel på andra strömmar som produceras i våra bioraffinaderier och som kan vara intressant att utgå ifrån är: stärkelse, gluten, fiber, drank, biogen koldioxid och bioetanol. 

Ökat värde på produkt och sidoströmmar

De flesta av sektorns industrier är bioraffinaderier, vilka blir lönsamma genom att utnyttja helheten effektivt. Spannmål, stråråvaror, bönor, ärtor och raps innehåller många komponenter med potential att bidra till ett biobaserat samhälle, så som stärkelse, protein, fiber, hemicellulosa, lignin, extraktivämnen etc. Vall, fång- och mellangrödor är andra intressanta produkter som vi gärna ser ett ökat mervärde på. Projekt som tittar på nya användningsområden för ökat värde och vidareförädling är intressanta för oss. Vi är också intresserade av projekt som adresserar utmaningen i framtagningsprocessen av nya komponenter (extraktion, utbyte, avvattning, renhet, modifiering, filmbildning etc) och hur processen påverkar slutproduktens egenskaper.

Om du har en projektidé diskuterar vi gärna val av material och process innan du kommer in med din ansökan.

Kontakta oss

Annelie Moldin

Bioenergi och gröna material
Lantmännen R&D
Tel: +46 10 556 37 17

annelie.moldin@lantmannen.com