Vårt arbete med ansvar från jord till bord ska bidra till framtidens energiförsörjning och bra mat. Det innebär att ta sig an tre stora utmaningar, gemensamma för hela världens energi- och livsmedelsförsörjning.

Tre utmaningar för energi- och livsmedelsförsörjning

Klimatpåverkan

Produktion av livsmedel står för en stor del av klimatpåverkan. För att säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även i förädling och transportledet.

Begränsade resurser

Snart 9 miljarder människor och fortfarande bara en planet. För att producera bra mat till alla måste vi vara så effektiva som möjligt, använda resurserna smart och minimera svinnet. I alla led från jord till bord.

Matvanor

Vad vi äter och hur vi äter spelar roll. För både hälsan och miljön. Ökad kunskap och fler medvetna val behövs för att främja en hälsosam och hållbar livsstil. Det vill säga matvanor som vi mår bra av och som jorden klarar av.

Hållbarhetsstrategi

Ansvarstagande från jord till bord är en del av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt lantbruk. 

Läs mer här

Hur vi jobbar

Vår modell för arbete med hållbar affärsutveckling har fyra perspektiv: riskhantering, varumärke och kommunikation, effektivisering och ökade intäkter genom affärsutveckling.

Läs mer här

Styrning och ansvar

Ansvarstagande från jord till bord är en del av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt lantbruk. Arbetet med hållbar affärsutveckling är integrerat i vår strategiska...

Internationella initiativ

Lantmännen har verksamhet i många länder, verkar på drygt 20 marknader och är en stor aktör inom spannmålsvärdekedjan. Vi utgår från internationella principer och initiativ i vårt arbete med...

Läs mer här

Hållbara affärer

Efterfrågan på odlade råvaror ökar samtidigt som det blir alltmer fokus på utmaningarna för framtidens energi- och livsmedelsförsörjning. Lantmännens kunskap och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. En viktig del av vår affärsutveckling handlar om att utveckla och erbjuda produkter och tjänster med tydliga mervärden för hälsa och miljö. Särskilt fokus har vi på insatser som bidrar till mer hållbar odling. Hållbara affärer handlar för oss också om att använda alla typer av resurser i vår förädlingsverksamhet så effektivt som möjligt, och om att ta ansvar för människor och miljö i leverantörskedjan.

Spannmål är vår röda tråd

Spannmål är basen för Lantmännens affärsverksamhet. Vårt bidrag till utvecklingen av en mer hållbar livsmedels- och energiförsörjning tar utgångspunkt i vår kunskap om spannmålsförädling och vår närvaro hela vägen från jord till bord. Ökad tillväxt från hållbara affärer förutsätter nära samarbete med andra aktörer: Utveckling och innovation tillsammans med forskare och leverantörer, och konstruktiv dialog med kunder och konsumenter kring vilka mervärden som efterfrågas respektive kan erbjudas.

Med fokus på odlingsledet

Sett ur ett livscykelperspektiv finns störst påverkan och störst potential att göra skillnad, i odlingsledet. En stor del av vårt arbete med hållbara affärer handlar därför om utveckling av odlingsformer med mindre miljöpåverkan, genom rådgivning till lantbrukare och vidareutveckling av teknik och metoder. Tillsammans med lantbrukare och kunder tar vi också fram nya spannmålskoncept och andra förädlade produkter med hållbara mervärden.

Mer om hållbar odling

Våra viktiga frågor

Våra viktiga frågor med utgångspunkt i påverkan på människa, miljö och långsiktig lönsamhet.