Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling. Vi publicerar årligen en integrerad Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning.

Vi tillämpar Global Reporting Initatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version Standards på nivå Core, samt de branschspecifika riktlinjer som finns framtagna för livsmedelssektorn (GRI Food Processing sector supplement). Korsreferensindex enligt GRI finns i Hållbarhetsredovisningen. Lista över GRI ämnen finns här.

Vår Årsredovisning med hållbarhetsredovisning uppfyller också de krav som Global Compact ställer på ”Communication on Progress” (COP), alltså hur arbetet fortlöper för att implementera Global Compact’s principer för ansvarsfullt företagande. Läs mer om Lantmännens åtagande för FN Global Compact principerna samt FN:s Agenda 2030.

Våra viktiga frågor

Våra viktiga frågor utgår från påverkan på människa, miljö och långsiktig lönsamhet. Hållbarhetsredovisningen omfattar frågor som är prioriterade av Lantmännens intressenter och speglar områden med störst betydelse sett till vår verksamhets påverkan och bidrag till hållbar utveckling. Prioriteringen har gjorts i olika steg. Utifrån Lantmännens strategier, arbete och kunskap om verksamhetens påverkan, omvärlds- och marknadstrender samt resultat från genomförda intressentdialoger har vi identifierat hållbarhetsfrågor för att sedan prioritera dessa i en process med sakkunniga från olika delar av verksamheten. Koncernens CSR-råd har beslutat om vår väsentlighetsanalys, se nedan.


De frågor som är viktigast för oss att arbeta med, följa upp och kommunicera om är de som ligger ovanför bågen.

FN Global Compact

2009 undertecknade Lantmännen Global Compact, FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, vilket innebär ett åtagande att implementera tio principer för ansvarsfullt företagande i verksamheten. De tio principerna omfattar ett brett ansvarstagande på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Global Compact ställer också krav på årlig redovisning av framsteg och prestanda, i form av en Communication on Progress (COP). Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning och Nyckelfakta Hållbarhet tillsammans med information på vår hemsida är utformad för att möta dessa krav.

Annan rapportering

Lantmännen deltar i nätverk som Hagainitiativet och i branschdialoger för hållbar soja och palmolja. Det betyder att vi åtar oss att redovisa årligen till dessa initiativ. Hagainitiativet samlar medlemsföretagens rapportering i ett klimatbokslut och rapportering till Roundtable on Sustainable Palm oil och Roundtable on Responsible Soy sker årligen direkt till organisationerna.