Samarbeten och dialog

Dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och intresseorganisationer blir allt viktigare för att kunna lösa gemensamma komplexa utmaningar och bidra i rätt riktning. Lantmännen deltar i debatten och bedriver ett aktivt påverkansarbete i flera viktiga frågor.

Genom att vara en ansvarstagande och konstruktiv aktör bidrar Lantmännen till en positiv samhällsutveckling som samtidigt främjar våra affärer och strategier. Lantmännen driver och initierar intressentdialoger inom alla de områden och sakfrågor som bedöms vara affärskritiska. Det handlar dels om frågor där vi måste gå i takt med marknaden för att ta ansvar, dels om frågor där vi vill ta ledarskap men inte kan flytta fram positionerna på egen hand. Genom att vara en kompetent och konstruktiv partner till beslutsfattarna, kan vi skapa goda förutsättningar för svenskt lantbruk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

De frågor som identifierats som de viktigaste för Lantmännen att bevaka eller driva sammanfattas i tre områden; Livskraftigt lantbruk, Grön energi/Bioekonomi och Ansvarsfullt producerad mat. Alla med Hållbar utveckling som övergripande tema. Dialogen i respektive fråga förs med flera aktörer och genom medverkan i forum och nätverk.

Läs mer om våra intressenter och de frågor som lyfts i dialoger.

Branschdialog för hållbar soja

Sedan 2014 verkar Lantmännen, Världsnaturfonden WWF och 27 andra svenska företag och organisationer för att öka andelen ansvarfullt odlad soja som används av den svenska livsmedelssektorn. Överenskommelsen i den Svenska Sojadialogen innebär att 100 procent av den soja som används i livsmedel från de undertecknande företagen ska vara ansvarsfullt producerad, från år 2015. Detta kan uppfyllas antingen genom köp av RTRS-certifikat (Round Table on Responsible Soy), eller genom fysiskt certifierad soja enligt ProTerras kriterier.

Hittills har samarbetet bidragit till inköp av mer än 250 000 ton certifierad soja vilket motsvarar en odlingsyta större än halva Öland.

Transparency International Sveriges näringslivsforum

Lantmännen är medlem i Transparency International Sveriges näringslivsforum ”Corporate Supporters Forum” som aktivt arbetar med korruptionsbekämpning genom kunskapsutbyte.

Transparency International är en långvarig samverkanspartner till FN och arbetar globalt med att bekämpa korruption i världen genom ett flertal olika initiativ. I näringslivsforumet ingår 14 svenska storföretag som är internationellt verksamma och har erfarenhet av att verka i högriskmiljöer, bland andra Siemens, Atlas Copco, H&M, NCC, SKF och AstraZeneca.

Samarbeten för hållbar soja och palmolja

Två råvaror som är viktiga för Lantmännen men som också ofta förknippas med problematiska odlingsförhållanden och komplexa leverantörskedjor är palmolja och soja. Lantmännen har under flera år deltagit aktivt i nationella och internationella samarbeten för att bidra till en mer hållbar produktion, och för att säkerställa att de volymer vi köper har producerats på ett ansvarsfullt sätt.