Med utgångspunkt i omvärldsbevakning och intressentdialoger har vi identifierat ett antal specifika frågor som är särskilt angelägna för många av våra kunder och konsumenter. Framförallt handlar det om frågor kopplade till hållbar odling, våra råvaror och produkter. Här hittar du information om Lantmännens syn på och arbete med dessa.

 

Ekologiskt och konventionellt

Vägen till hållbar odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och hjälpmedel. Läs mer om utmaningar och...

Läs mer om Ekologiskt och konventionellt

Soja

Importerad soja är en vanlig och viktig proteinråvara vid produktion av foder. På flera håll i världen får sojaodlingen dock negativa konsekvenser för människor och miljö. Därför stödjer och köper...

Växtnäring (gödsel)

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen.

Vatten

En tredjedel av världens länder hotas idag av vattenbrist. För att säkerställa alla människors tillgång till rent vatten, ur ett globalt perspektiv, måste vi nå en mer effektiv vattenanvändning och...

Stråförkortning

Stråförkortningsmedel hämmar sädesstråets längdtillväxt, så att det inte går av eller lägger sig ned. Vi verkar för en hållbar användning av kemikalier i odlingen, för att minimera riskerna för häl...

GMO/Genteknik

Våra livsmedelsprodukter innehåller inga råvaror från gentekniskt modifierade grödor och vi säkerställer tillgången till GMO-fritt foder. Här kan du läsa mer om vår syn på GMO/genteknik.

Klimat

För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen minskas. 

Läs mer om Klimat

Slam

Utgångspunkten för Lantmännen är att vi vill ha säkra produkter i alla led som våra kunder och konsumenter känner förtroende för, och att inget ocertifierat slam ska återföras till åkrarna.

Palmolja

Vi säkerställer en ansvarsfullt producerad palmolja genom att bara köpa RSPO-certifierad palmolja. Vi arbetar också för att skynda på omställningen tillsammans med branschkollegor och intresseorgan...

Läs mer om Palmolja

Växtskydd

Lantmännens arbete med hållbart växtskydd utgår från att tillgodose krav på minsta möjliga miljöpåverkan och risker för hälsa och livsmedelssäkerhet, och samtidigt ge våra odlare förutsättningar fö...

Kadmium

Förutom näringsämnen kan odlade grödor också ta upp oönskade ämnen som finns naturligt i åkermarken. Ett av dessa ämnen är kadmium. Halterna är låga i spannmål relativt vissa andra livsmedel, men...

Ursprung

Ursprung och transparens är viktiga frågor för oss på Lantmännen. Vi använder idag svenskt spannmål i vårt svenska sortiment, svenskt kött och fågel i våra färdigrätter och i ökande grad också...

Matsvinn

Matsvinnet måste minska i alla delar av livsmedelskedjan. Lantmännen arbetar aktivt, från jord till bord, för en effektiv användning av resurser och återanvändning av råvaror för att minimera...

Biologisk mångfald

Lantmännen är beroende av väl fungerande ekosystem som rymmer en variation av arter. Det är från åkermarken på våra ägares gårdar vi får vår viktigaste råvara, spannmålen, som vi bygger vår...

Ägg

För att möta marknadskrav inom vår livsmedelsverksamhet använder vi ägg från frigående* höns i våra livsmedelsprodukter.

Hållbarhetsredovisning

Lantmännen eftersträvar en relevant och transparent redovisning av arbetet med ansvarstagande och hållbar utveckling. Därför kommunicerar vi årligen om vårt hållbarhetsarbete i Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning, och tillämpar GRIs riktlinjer.

Läs vår redovisning här