Människans produktion av mat står för en betydande del av världens klimatpåverkande utsläpp. För att bromsa klimatförändringarna och säkerställa ett produktivt jordbruk även imorgon behöver klimatpåverkan minskas, framförallt i odlingen men även från förädling och transporter av livsmedel. Som livsmedelsproducent och lantbrukskooperativ har Lantmännen ett ansvar att göra vad vi kan för mer klimatsmart mat.

Odlingsledet står för en stor del

Sett till hela kedjan från jord till bord står odlingsledet för en stor del av klimat- och miljöpåverkan. Det handlar bland annat om jordbrukets bearbetning och påverkan på marken, om användning av växtnäring och växtskydd, och fossila bränslen.

Klimatpåverkan Lantmännen 2013

Ur ett livscykelperspektiv ligger störst klimatpåverkan för många av våra produkter i odlingsledet. Det är främst biologisk omvandling av kväve i marken, dieselåtgång och torkning av spannmål som bidrar till påverkan. Produktion av växtnäring (handelsgödsel) står också för en betydande del. Källa: Klimatpåverkan för Kungsörnens kärnvetemjöl i ett LCA-perspektiv (Tynelius, 2008).

40%

Minskning av våra koldioxidutsläpp sedan 2009.

Odlingskoncept för lägre klimatpåverkan

Vi jobbar tillsammans med lantbrukarna för att utveckla odlingen i en mer hållbar riktning. Genom att utveckla och erbjuda tjänster för optimerad odling, och genom forskning inom exempelvis växtförädling och biologiskt växtskydd.  Vi utvecklar också odlingskoncept för spannmål med lägre klimatpåverkan och ökad hänsyn till miljö och natur.

Klimatmål: ytterligare 40 procents reduktion av utsläpp till 2020

Lantmännens mål att minska utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020 för egen produktion uppnåddes redan år 2015. Därför har ett nytt mål satts om ytterligare 40 procents minskning till 2020.  

Det nya målet omfattar hela Lantmännenkoncernen och ska uppnås genom följande initiativ:

  • Minskning av utsläppen med 40 procent i de egna produktionsanläggningarna till år 2020, från 2015 års nivåer.
  • Produktionen ska vara helt fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.  
  • Energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym, till 2020.   

Samtidigt arbetar Lantmännen med mål och planer för att minska klimatpåverkan i odlingsledet och för transporter. Ett exempel på arbete i odlingsledet är Kungsörnens vetemjöl ”Ett vänligare vete” med upp till 20 % lägre klimatpåverkan.

Utsläpp av växthusgaser i relation till omsättning och mål för 2020

Klimatmål Lantmännen

Utsläppsomsättning Lantmännen

Lantmännens totala utsläpp av växthusgaser fördelat på scope enligt World Business Council för Sustainable Development Green House Gas protocol fördelar sig som i tabellen nedan. Läs mer i Nyckelfakta Hållbarhet.

Energieffektivisering och fossilfri produktion

En viktig del i framstegen har varit övergången från fossil eldningsolja till biobränslen i våra anläggningar. I flera fall har restprodukter från den egna produktionen använts för att ersätta fossila bränslen. Vi arbetar också systematiskt med energieffektivisering på anläggningarna.

Minskning av utsläpp från transporter

Lantmännens transporter går hela vägen från åker till färdig produkt och kräver energi som orsakar klimatpåverkande utsläpp. Utsläppen behöver minska. Fler transporter behöver flyttas över till järnväg och båt, och andelen förnybara drivmedel måste öka. I samarbete med våra transportleverantörer arbetar vi för bättre planering och ökad fyllnadsgrad liksom för miljöeffektiva fordon, bränslen och körsätt.

Lantmännen har ett mål om att minska utsläpp från köpta transporter med 70 procent till 2030, med basår 2009. Målet är en viktig del i Lantmännens klimatstrategi och arbete för att utveckla affärer i hållbar riktning. Läs mer om samarbeten inom området.

 

 

 

Relaterat innehåll

Medlem i klimatnätverket Hagainitiativet

Lantmännen är ett av medlemsföretagen i klimatnätverket Hagainitiativet. Nätverket vill genom att vara förebilder visa att ett aktivt klimatansvar är lönsamt, arbeta för minskad klimatpåverkan från näringslivet och driva på för en mer proaktiv klimat politik

Mer om Hagainitiativet

Hållbarhetsbloggen

Claes Johansson,  L antmännens hållbarhetschef skriver om vårt ansvar från jord till bord. Ansvarstagandet är en del  av Lantmännens strategi för långsiktig lönsamhet och ett livskraftigt...