Efterfrågan på ekologiskt växer mer än tillgången

Den starka tillväxten för ekologiskt på konsumentmarknaden fortsätter. De största ”stjärnskotten” för tillfället är de ekologiska äggen och det ekologiska ölet. För svenskt ekologiskt jordbruk är det en utmaning att möta en stor ökning i efterfrågan med en större produktion. Det finns därför redan i dag ett behov av fler ekologiska lantbrukare i Sverige och Lantmännen bedömer att det behovet kommer fortsätta att öka.

Krönika: Spannmålsmarknaden | Göran Karlsson, Produktmarknadschef havre, råg, trindsäd, eko, lin | Grodden nr 4 2016

Halvvägs in skörden, när vi skördat ungefär hälften, är vår bedömning för den ekologiska spannmålsskörden i Sverige, att den blir bättre än de första förväntningarna, men inte lika bra som förra årets skörd. Det positiva är dock att kvaliteten hitintills är något bättre. Det mest glädjande är att proteinhalten på årets svenska ekologiska, krav-märkta vete är högre jämfört med förra året.

Lantmännens invägningsanalyser visar att proteinhalten ligger cirka 0,5 procent bättre än skörd 2015. Det kommer innebära att andelen kvarnvete ökar. Det är till glädje för de svenska kvarnarna som vartefter har ökat sin förbrukning av ekologiskt kvarnvete. Högre genomsnittlig proteinhalt i kombination med för övrigt bra kvarnegenskaper ökar också Lantmännens möjligheter att exportera krav märkt, ekologiskt, svenskt vete. Under skördeperioden har de flesta kunderna avvaktat med att göra nya affärer. De ekologiska kunderna är dock inte lika väl täckta som de som handlar med konventionell spannmål och det beror framför allt på att de agerar i en marknad under tillväxt med begränsad tillgång. Det märks genom fler förfrågningar och ett större intresse att komma till avslut.

Fortsatt stark medvind

Enligt Olle Ryegård på Ekoweb ökade den svenska ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln (inklusive systembolaget) med 23 procent, eller med två miljarder kronor första halvåret 2016, jämfört med samma period 2015. Ekoweb berättar vidare att den ekologiska äggmarknaden fortsätter att växa kraftigt i Sverige. Under 2015 ökade antalet krav-certifierade värphöns med 30 procent, till 1,2 miljoner värphöns och cirka 16 procent av värphönsen är nu krav-certifierade. Ett annat ”stjärnskott” på ekohimlen är enligt Ekoweb den ekologiska ölen. Det är den kategori som ökat allra mest i systembolagets ekosortiment. Ekoölen har ökat med 111 procent under första halvåret 2016. Försäljningen av öl ökar totalt inom Systembolaget och nu är 25 procent av deras totala försäljning öl, mot cirka 20 procent vid årsskiftet och av den totala ölförsäljningen står ekoölen för 5,6 procent. Vin är fortfarande största kategorin och Systembolagets totala försäljning av ekologiskt är 13,6 procent.

Större ekomarknad och fler länder

En annan viktig skillnad i marknaden mellan hur det är i dag och några år tillbaka är att antalet ekologiska kunder ökat markant och att det nu kommer förfrågningar från många fler kunder i Sverige, men framför allt från fler exportkunder och från fler länder. Marknaden har blivit mer likvid och det är större konkurrens mellan kunderna.

Samtidigt är det fler nya leverantörer, nya ekolantbrukare från nya länder som vill ta del av en marknad i tillväxt, det vill säga ökad konkurrens för de svenska ekolantbrukarna. Det gäller till exempel Baltikum, Ryssland och sedan tidigare Ukraina, Rumänien och Kazakstan. Dessa länder har sällan en stor egen ekologisk konsumentmarknad utan lantbrukarna i dessa länder satsar helt på exporten för att kunna komma åt en högre prisnivå än i sina hemländer. Effekten blir att deras utbud dämpar den effekt som större efterfrågan i Västeuropa annars skulle ha fått. Detta gäller framför allt den ekologiska vetemarknaden och i synnerhet det som används till produktion av ekologiskt foder.

Ökat behov av ekologiska råvaror

Trenden med större behov av ekologiska råvaror till foderindustrin fortsätter. Det gäller i hög grad i Sverige, men även i våra nordiska länder. I Sverige är det en stark konsumentmarknad och ökad produktion av ekologiska ägg och ekologiska slaktkycklingar som driver upp behovet av fodervete till foderfabrikerna. Det kan vara en fallskärm mot lägre priser på ekologiska råvaror som används i foderproduktionen. Samtidigt ska vi komma ihåg, som nämnts innan, att denna marknad också finns tillgänglig för ekologiska spannmålsråvaror från andra länder, utanför den nordiska marknaden, om man uppfyller kraven som ställs vid import. I ett marknadsläge där det därför är en positiv kalkyl att sälja ekologiskt kvarnvete på export och importera ekologiskt fodervete så kommer Lantmännen att göra det. Den nordamerikanska marknaden är fortfarande mycket intressant för Sverige och är i fortsatt tillväxt, men samtidigt rapporteras om riktigt bra ekogrödor i Nordamerika detta år, vilket kan minska deras importbehov, bland annat av grynhavre. Detta kan påverka prisnivån för grynhavre negativt i Europa.

Sedan tidigare har vi dock sett att efterfrågan på bra ekologisk grynhavre och speciellt från Sverige ökat i Europa och även om behovet från usa minskar så borde det motverka effekterna av eventuellt mindre export till usa.

Allt fler köper ekologiskt öl

Som rapporterats ovan exploderar försäljningen
av ekologiskt öl. Som utvecklingen
och efterfrågan ser ut kommer Lantmännen
att behöva många fler odlare av krav-maltkorn
till den svenska industrin inför kommande
år, inte minst i södra Sverige.

Ökat intresse för svensk KRAV-raps

Årets avkastning av krav-raps är lägre än förra året, men kompenseras till viss del av något större areal. I den konventionella odlingen räknar man med cirka 20 procent lägre avkastning. Man kan nog utgå från motsvarande lägre produktion, när det gäller den ekologiska odlingen. Då intresset för svensk krav-raps ökat väsentligt på exporten kan man räkna med att balansen detta år blir mer ”tight” än den var förra året. Detta förhållande har stoppat den prisnedgång vi såg förra skördeåret och nuvarande prisnivå är därför högre än den var under motsvarande tidpunkt skörd 2015.